Medlem

Hvorfor bli medlem?

Seks hundre av landets kunstnere er medlemmer i Landsforeningen Norske Malere (LNM), en landsomfattende interesseorganisasjon for malere. LNMs virksomhet omfatter også et galleri i Kongens gate 2 hvor det produseres 8-9 utstillinger i året. LNMs nettsider har en liste over medlemmer, som kan lenke til kunstnernes hjemmeside.

Som medlem av LNM vil du motta invitasjoner til våre utstillingsåpninger og LNM Forum. Som medlem er du også med i Norske Billedkunstnere (NBK), billedkunstnernes fagorganisasjon, hvor LNM er en av grunnorganisasjonene. For informasjon om medlemsfordelene i NBK, se her.

Hvorfor bli medlem i LNM:

 • Medlemskap i LNM gir en faglig tilhørighet, og legger til rette for diskusjoner om fagtekniske og fagpolitiske problemstillinger.
 • Medlemskap i LNM er et kvalitetsmerke ettersom opptaket av nye medlemmer behandles av et faglig kompetent styre på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i LNM kan være til hjelp for den enkelte kunstner enten det gjelder utstillinger, stipendbehandling eller salg av kunstverk.
 • Som medlem av LNM mottar du informasjon som er relevant for kunstnere generelt og malere spesielt: informasjon om stipendordninger, legater, utstillingssøknader, tidsfrister, gjesteatelier osv.
 • Medlemskap i LNM kreves for å få soloutstilling i LNMs galleri som ligger på Bankplassen, hvor det produseres ca 9 utstillinger i året. Søk om utstillingsplass i LNM her.

LNM sender ut nyhetsbrev som holder deg oppdatert på interne søknadsfrister og sosiale evenementer. Et styre på 5 malere foretar evalueringen av nye medlemmer og søknader om utstillingsplass. LNM har en bred forståelse av begrepet maleri og er åpne for søknader om medlemskap, også fra kunstnere som ikke primært eller utelukkende arbeider med maleri.

Søk om medlemskap i LNM her.

Opptakskriterier

Medlemskap i LNM tilbys etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formelle og reelle kompetanse.

Medlemskapsskriteriene skal sikre at foreningen består av medlemmer som er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere med tilknytning til Norge gjennom statsborgerskap eller virke. Søkeren må ha fullført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på lik linje med høyskoler. Medlemsskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

 • Kunstnerisk kvalitet og praksis
 • Formell kompetanse og utdanning
 • Utstillingsvirksomhet
 • Kunstnerisk aktivitet


Tips til søknad

Våre generelle råd til å skrive søknader er:

Først må du sette deg inn i hva institusjonen du søker hos krever for den enkelte søknad. Ofte er det tilrettelagte søknadsveiledninger for hver prosess. Om du er i tvil kan du kontakte institusjonen du søker hos.

Billedmateriale

Bruk gode bilder! Som regel er søknadens viktigste del bildene du sender inn, og kanskje gjelder dette malere i spesielt stor grad. Når det gjelder fotodokumentasjon bør du sørge for at den yter arbeidene dine størst mulig rettferdighet. Tommelfingerregler kan være: Unngå forstyrrende elementer ved siden av verket! Husk hvitbalanse, tilstrekkelig eksponering og riktig fargejustering. Om du ikke har tilgang på programvare som Adobe Lightroom eller Photoshop finnes det kostnadsfrie alternativer, som for eksempel GIMP.

Tekst

Bruk klar tale når du skriver! Mange skriver unødvendig komplisert når de skal beskrive kunsten. En søknadstekst behøver ikke å fange kompleksiteten i prosjektet, men skal heller ta sikte på at leseren raskt skal danne seg et inntrykk av hva du ønsker å gjøre. Still deg selv enkle spørsmål som: Hva skal skapes i løpet av prosessen? Hvordan skal du gå frem? Når det gjelder de mer abstrakte refleksjonene rundt kunsten, trenger du ikke å gå i dybden. Hold deg heller til korte beskrivelser av de tematiske sidene ved prosjektet. Unngå unødvendig bruk av akademisk teori og det som kalles "international art english", altså elitistiske språkkonvensjoner. Grunnen til at dette fungerer best, er at de som bedømmer søknader ofte skal gjennom store mengder tekst på kort tid, og har derfor begrenset tid til å være med på reflekterende resonnementer. Teksten bør som regel ikke være lenger enn én A4 side.

Når det gjelder det formelle bør du passe på at teksten er lett å lese. Det vil si helst skrevet i en font med seriffer eksempelvis Times New Roman, og i skriftstørrelse 12pkt. Den bør også av hensyn til leseren ha luftig linjeavstand og avsnitt med linjeskift.

Skill mellom kunst og prosjektbeskrivelse! Jobber du konseptuelt må du la prosjektet komme tydelig frem uten at søknaden din også blir konseptuell. Om du jobber tverrfaglig og/eller støtter deg til andre medier eller felt bør du beskrive dette på en saklig og tydelig måte, til tross for at du kan føle at beskrivelsen ikke yter prosjektet full rettferdighet. Beskriv kontekstualiseringen av verkene dine, hvor og hvordan du tar sikte på å vise dem.

En annen ting du må passe på er at sammenhengen mellom tekst og bilde skal komme tydelig til uttrykk. Husk at tekst skal underbygge og støtte verkene dine, ikke omvendt! Dette gjelder selvsagt med unntak av tekstbaserte arbeider. Har du søkt tidligere uten å få tilslag bør du også endre billedmateriale og tekst. Det kan være at jurymedlemmer husker bilder du tidligere har sendt inn, og du vil dermed minske sjansen din for å få støtte.

Vitaliste

Vitaliste (CV) er som regel en del av søkergrunnlaget. Vitalisten inneholder som regel relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger samt prosjekter, både gjennomførte og planlagte. Den kan også inneholde innkjøp, utsmykninger og fullstendig liste over tildelte stipend. Det er ønskelig at vitalisten er oversiktlig og kort.Om du har en lang CV, lag gjerne et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren, samt vektlegger de siste årene spesielt. Her kan du også gi en kort beskrivelse av hva du er opptatt av i kunstnerskapet ditt, men unngå overdreven bruk av referanser og poetisk språkbruk.

Søknadsfrister

Søknader om medlemskap mottas to ganger i året med frist 10. april og 10. oktober.

Utstillingsplass kan søkes innen 10. oktober hvert år.

Søk om medlemskap

Send din søknad om medlemskap per e-post til soknad@lnm.no

Søknaden skal inneholde:

 1. CV, maks A4-2 sider, i PDF-format
 2. Beskrivelse av kunstnerskap og begrunnelse for medlemskap, maks 2000 tegn, i PDF-format
 3. Inntil 10 bilder i JPG-format, eller lagt inn i en pdf, maks 2 MB per bilde

OBS! Søknader som ikke oppfyller kriteriene ovenfor blir ikke behandlet

Ved fullført juryering blir svar blir sendt per e-post om ikke annet er spesifisert. Vedtak om avslag blir av kapasitetshensyn ikke begrunnet.

Du vil få en bekreftelse per e-post når din søknad er kommet oss i hende.

LNM er datterorganisasjon av Norske Billedkunstnere (NBK) og innvilget medlemskap i LNM gir også obligatorisk medlemskap i NBK. Kontingent til LNM er kr 600 per år mens kontingent til NBK er kr 1 700 (kr 875 for u/35år og pensjonister). Begge kontingentene blir i sin helhet innkrevet av NBK én gang per år.

Søk om utstillingsplass

Send din søknad om utstillingsplass per e-post til soknad@lnm.no mellom 1. september og 10. oktober.

Søknad skal inneholde:

 1. CV, maks 2 A4-sider, i PDF-format
 2. Beskrivelse av kunstnerskap og utstillingside, maks 1 A4-side, i PDF-format
 3. Inntil 10 bilder i JPG-format, eller lagt inn i en pdf, maks 2 MB per bilde. Gjerne noen installasjonsbilder.

OBS! Søknader som ikke oppfyller kriteriene ovenfor blir ikke behandlet

Det er krav om medlemskap i LNM om man får utstillingsplass, men det er ikke et krav om å være medlem for å søke.

Søkere som ikke allerede har medlemskap kan søke om dette parallelt med utstillingssøknaden. Merk at det da må leveres separat søknad om medlemskap.

Ved fullført juryering blir svar blir sendt per e-post om ikke annet er spesifisert. Vedtak om avslag blir av kapasitetshensyn ikke begrunnet.

Vi ber om at man ikke sender søknad om utstillingsplass tidligere enn 1. september.

Du vil få en bekreftelse per e-post når din søknad er kommet oss i hende.

Romplan

For oversikt og mål av utstillingslokale.

Romplan
Romplan

Romplan
Romplan

Romplan
Romplan

Romplan
Romplan

Romplan
Romplan

Romplan
Romplan

Romplan
Romplan