Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

Vedtekter Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM

# 1.  Formål

Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM er en selvstendig, partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for:

a)      Å trygge malernes faglige, sosiale og økonomiske kår

b)      Å stimulere malerne til større aktivitet og høyning av den kunstneriske kvalitet

c)       Å bedre kontakten mellom billedkunst og publikum, og å øke samfunnets bruk av billedkunst.

# 2. Organisasjonstilhørighet

a)      LNM er en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (heretter NBK) og er bundet av NBKs vedtekter.

b)      Vedtak fattet på NBKs landsmøte er bindende for LNM og LNMs medlemmer.

# 3. Medlemskap

a)      Alle norske yrkesaktive malere kan bli medlem av LNM, såfremt de oppfyller de til enhver tid gjeldende opptakskriterier.

b)      Opptak skjer ved søknad til LNMs styre

c)      Utenlandske malere kan bli medlemmer når de er fast bosatt i Norge, samt oppfyller de gjeldende opptakskriterier.

# 4. Forhandlingsrett / avtalerett

Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir fullmakt til LNM til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter – innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøtet trekker opp – også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplar av. Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir LNM fullmakt til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler på faglige områder som bare angår LNM.

# 5. Årsmøtet

a)      Årsmøtet er LNMs høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og kunngjøres minst 2 måneder tidligere. I år hvor NBKs landsmøte avholdes, skal årsmøtet avholdes på et tidspunkt som gjør det mulig å overholde fristen for innmelding av saker til NBKs landsmøte.

b)      Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap, fremlagte forslag fra styret eller fra medlemmer som er korrekt fremmet, samt hvert år å velge medlemmer til styret.

c)    Forslag som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet må sendes styret minst 1 måned før årsmøtets dato. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på årsmøtet skal sendes medlemmene 14 dager i forveien.

d)    Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

e)    Hvert medlem kan ha inntil 2 skriftlige stemmefullmakter. Alle fullmakter skal

        kontrolleres og registreres før årsmøtet åpnes.

f)     Beslutninger fattes ved alminnelig flertall når vedtektene ikke krever noe annet.

g)    Årsmøtet velger delegater til NBKs landsmøte.

# 6. Nominasjonsutvalg

a)      Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til LNMs styre.

b)      Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater kan sendes LNM inn 1 måned før årsmøtets dato.

c)        Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag.

# 7. Styret 

Styret har ansvaret for LNMs økonomi og daglig drift, inkludert foreningens formidlingsvirksomhet. Styret oppnevner kandidater til innkjøpskomiteer og andre verv, og ivaretar opptak og juryering. Styret har ansvar for driften av administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne.

a)      LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter.

b)      Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av gangen. Leder velges separat.

c)       Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig.

d)      Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av nestleder.

# 8. Ekstraordinært årsmøte

a)      Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav fra minst 1/10 av medlemmene.

b)      Kun den eller de saker det blir krevet ekstraordinært årsmøte for, kan behandles.

c)       Beslutninger fattes etter samme regler som ordinært årsmøte.

d)       Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 dager i forveien.

e)       Hvis 1/10 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte, må disses navn stå under innkallingen.

# 9. Medlemsmøter

Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om om de saker som styret eller medlemsmøtet tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret. 

# 10. Kontingent

a) Kontingenten til LNM fastsettes av årsmøtet og disponeres av LNMs styre.

b) Kontingenten til NBK fastsettes av NBKs landsmøte og disponeres av NBKs sentralstyre.

c) Begge kontingentene innkreves av NBK.

 

d) Ubetalte kontingenter fører ved årets slutt – og etter skriftlig varsel – til opphevelse av medlemskap i LNM. Styret kan i spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, innvilges utsettelse.

# 11: Uravstemning

a)      Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når årsmøtet eller styret ønsker det.

b)      Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs lover, er også bindende for LNM og LNMs medlemmer. 

# 12. Oppløsning 

a)      Til beslutning om oppløsning av LNM kreves 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte som må innkalles med 3 måneders varsel.

b)      Besluttes LNM oppløst, og har dens medlemmer på siste årsmøte ikke med 2/3 flertall av de fremmøtte bestemt noe annet, går LNMs midler over til å være et offentlig legat under navnet ”Landsforeningen Norske Maleres Stipend- og Støttefond”. Dette bestyres av et styre oppnevnt av NBK, som med hensyn til utdelinger av inntektene innhenter uttalelser fra Den Nasjonale Jury, og som forplikter seg til å påse at midlene går til malere. 

# 13. Vedtektsendringer 

a)      Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

b)      Vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs landsmøte

 


Aktuelt fra LNM
Ledige stillinger ved Ålesund Kunstfagskole

Ålesund Kunsfagskole søker lærere innenfor visuelle kunstfag. Søkere må være proffesjonelle og yrkesaktive kunstnere. Klikk her for mer informasjon.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no